Regulamin dla partnera

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ PARTNERÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO www.hellosmart.pl

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Shopsmart Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 12 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000727525, NIP: 513-025-45-23, REGON 369960866, tel. kont. +48 796 116 006 (opłata wg stawki operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: [email protected] ;
 2. Serwis internetowy – wirtualna platforma internetowa poświęcona zdrowiu i urodzie (tzw. inteligentna porównywarka całościowa wartości koszyka wraz z transportem), prowadzona przez Usługodawcę w j. polskim pod adresem: www.hellosmart.pl umożliwiająca Partnerom prezentację oferty Produktów będących w handlowej ofercie detalicznej sklepu internetowego/apteki internetowej Partnera (z wyłączeniem produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza);
 3. Kupujący –  osoba fizyczna, która ukończyła 18. lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie internetowym lub nie posiadająca takiego Konta,  dokonująca transakcji zakupu Produktów oferowanych przez Partnera, na podstawie oferty zakupu złożonej Partnerowi za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 4. Partner – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP oraz aktywny Sklep internetowy, zawierający z Kupującym umowę sprzedaży Produktów oferowanych przez Partnera do sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość, który zawarł z Usługodawcą umowę współpracy na zasadach ustalonych przez strony,
 5. Sklep internetowy – prowadzona przez Partnera strona internetowa umożliwiająca dokonywanie zakupu Produktów oferowanych przez Partnera za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, także apteka internetowa;
 6. Produkt lub Produkty – oferowane przez Partnerów do sprzedaży w Sklepie internetowym Partnera produkty lub usługi z branży zdrowia i urody, które prezentowane są w poszczególnych kategoriach na podstronach Serwisu internetowego;
 7. Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Kupującego; w przypadku Produktu dostępnego w Sklepach internetowych kilku Partnerów Cena określona jest w rozdziale Cena od – Cena do, i wówczas Cena od - to najniższa dostępna Cena, zaś Cena do - to cena najwyższa;
 8. Umowa o współpracy – zawierana przez Partnera posiadającego Konto Partnera w Serwisie internetowym z Usługodawcą umowa o współpracy zawierana przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 9. Konto - narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Kupującemu m.in. przeglądanie historii złożonych Partnerom ofert, edycję danych Kupującego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 10. Konto Partnera -  narzędzie dostępne w systemie Serwisu  internetowego, które wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwia Partnerowi zawarcie Umowy o współpracy z Usługodawcą, dostęp do innego rodzaju funkcjonalności dostępnych dla Partnera w Serwisie internetowym, w szczególności zmianę danych Partnera podanych w formularzu rejestracyjnym, zmianę Hasła, pobieranie dokumentów księgowych za zrealizowane zamówienia Kupujących, wgląd do raportów sprzedaży Produktów za które naliczana jest Usługodawcy prowizja, itp.; 
 11. Login – adres e-mail wskazany przez Kupującego lub Partnera podczas rejestracji Konta lub Konta Partnera w Serwisie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta lub Konta Partnera;
 12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Kupującego lub Partnera podczas rejestracji Konta lub Konta Partnera wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta lub Konta Partnera w Serwisie internetowym;
 13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
 15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu internetowego przez Partnera.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis internetowy umożliwia Partnerowi prezentację Użytkownikom Serwisu internetowego oferty Produktów będących w handlowej ofercie detalicznej Sklepu internetowego Partnera (z wyłączeniem produktów leczniczych) oraz pośredniczy w usłudze płatniczej za nabywane u Partnera przez Kupujących produkty Partnera za pomocą udostępnionego w Serwisie internetowym mechanizmu informatycznego – tzw. „Kup teraz”, umożliwiającego użytkownikom Serwisu internetowego złożenie Partnerowi oferty zakupu produktów Partnera i opłacenie transakcji za pomocą operatora płatności elektronicznych Przelewy 24  prowadzonego przez PayPro Spółka Akcyjna , bezpośrednio ze strony Serwisu internetowego bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się przez Kupującego  w Sklepie internetowym Partnera.
 3. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące cen widocznych w Serwisie internetowym) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert (określone w art. 71 Kodeksu cywilnego) przez Kupujących skierowane bezpośrednio do Partnera.  
 4. W Serwisie internetowym nie jest prowadzona żadna reklama Partnera, dane Partnera prezentowane są Kupującemu dopiero po wyborze koszyka Produktów, składającego się minimum 1 (jednego) Produktu.
 5. Usługodawca oświadcza, iż będzie prowadził działania marketingowe w Serwisie internetowym lub dotyczące Serwisu internetowego w poszanowaniu przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 6. Partner zapewnia, że jest świadomy ograniczeń wynikających z zasad prowadzenia działań marketingowych produktów leczniczych oraz zakazu prowadzenia reklamy aptek oraz działalności aptek określonych w ustawie - Prawo Farmaceutyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego przez Parterów do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. W celu korzystania z Serwisu internetowego Partner powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Partnera dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;           
b. dostęp do Internetu;                

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,

d. włączona obsługa plików cookies oraz skryptu Java.      

 1. Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza udostępnionego Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III – UMOWA O WSPÓŁPRACY, KONTO PARTNERA:

 1. Aby oferta Partnera była prezentowana w Serwisie internetowym wymagane jest wykonanie przez Partnera łącznie następujących czynności:
  1. utworzenie Konta w Serwisie internetowym, co odbywa się po podaniu wymaganych danych do utworzenia Konta,
  2. pozytywne przejście weryfikacji Partnera, po którym następuje rejestracja Konta Partnera - weryfikacja Partnera dokonywana jest przez Usługodawcę na podstawie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od utworzenia Konta Partnera. Jeżeli weryfikacja jest pozytywna Partner otrzymuje na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość mailową z linkiem do aktywacji Konta Partnera. Po kliknięciu w link aktywacyjny, Partner zostaje przeniesiony do Serwisu internetowego, gdzie proszony jest o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem. Potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminu, Partner zawiera z Usługodawcą Umowę o współpracy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  3. dokonanie przez Partnera weryfikacyjnego przelewu na 1 zł z rachunku bankowego Partnera na wskazany przez Usługodawcę nr konta (kwota ta jest następnie zwracana przelewem zwrotnym do Partnera),
  4. dokonanie integracji technicznej oferty Produktów Partnera z Serwisem internetowym.
 2. Do rejestracji Konta Partnera wymagane jest podanie przez Partnera danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, a także podanie adresu email, który stanowić będzie Login do Konta Partnera oraz ustalenie unikatowego Hasła, Na adres e-mail Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji Konta Partnera. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Partnera dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem Umowy o współpracy. Umowa o współpracy zawierana jest w języku polskim.
 3. Rejestracja Konta Partnera w Serwisie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna. Partner korzystający z Loginu i Hasła do Konta Partnera proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło do Konta Partnera nie jest znane Usługodawcy. Konto jest niezbywalne, Partnerowi nie wolno korzystać z innych Kont Partnera oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Partnera, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera, posiadanie kont zdublowanych stanowi podstawę dla Usługodawcy do usunięcia kont.
 4. Po zarejestrowaniu Konta Partnera, w ciągu 2 dni roboczych dokonywana jest przez Usługodawcę weryfikacja Partnera. Po pozytywnej weryfikacji Partner otrzyma drogą mailową na adres email wskazany w trakcie rejestracji Konta Partnera potwierdzenie pozytywnej weryfikacji, a także wskazówki do dokonania weryfikacyjnego przelewu za 1 zł. 
 5. Po dokonaniu przelewu na 1 zł, kwota ta jest niezwłocznie zwracana Partnerowi na nr rachunku bankowego, z którego został dokonany do Usługodawcy przelew, a Koncie Partnera w zakładce Instrukcja integracji zostanie zamieszczony dokument zawierający szczegółowe informacje i wskazówki odnośnie technicznej integracji oferty Partnera z Serwisem internetowym.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania w żadnym innym celu niż integracja z Serwisem internetowym żadnych danych udostępnionych mu przez Partnera w procesie integracji technicznej.
 7. Usługodawca nie jest sprzedawcą Produktów ani stroną transakcji dokonywanych przez Kupujących, a jest jedynie podmiotem pośredniczącym w złożeniu oferty zakupu do Partnera, i/lub w transakcji zapłaty za sprzedaż Produktów pomiędzy Partnerem, a Kupującym i nie ma wpływu na wykonanie umowy sprzedaży zawartej przez Partnera z Kupującym. Usługodawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu Kupującego zapłaty za transakcję obejmującą cenę Produktów oraz koszt ich dostawę przez Partnera zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później  niż w terminie 1 (jednego) dni roboczego do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Partnera wskazany w trakcie rejestracji Konta Partnera, a także do przekazania Partnerowi danych osobowych Kupującego niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży Produktów Partnera. Niniejszym Partner upoważnia Usługodawcę do przyjęcia świadczenia pieniężnego Kupującego w imieniu Partnera.
 8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego, który dokonał zakupu Produktu informacji mailowej od Partnera o przyjęciu zamówienia złożonego w Serwisie internetowym do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Partnerem, a Kupującym.
 9. Sprzedaż Produktów, co do których oferta zakupu została złożona za pośrednictwem Serwisu internetowego następuje bezpośrednio przez Partnera, który zarządza Sklepem internetowym, na zasadach wskazanych w regulaminie sprzedaży Sklepu internetowego, bez udziału Usługodawcy.
 10. W przypadku zamówień Produktów opłacanych z góry, jeżeli Cena z kosztami dostawy nie zostanie uregulowana przez Kupującego w ciągu 7 dni od chwili złożenia oferty zakupu, Usługodawca anuluje złożoną ofertę podobnie, jeżeli Dostawca nie przyjmie oferty Kupującego w ciągu 7 dni od złożenia oferty, oferta jest anulowana a uregulowana przez Kupującego kwota transakcji niezwłocznie zwracana przez Usługodawcę do Kupującego w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność. W takich przypadkach, jeżeli Usługodawca przekazał już Partnerowi Cenę z kosztami dostawy, Partner zobowiązany jest do jej zwrotu niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 1 Dni roboczego od żądania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie odpowiada również wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera umowy sprzedaży zawartej z Kupującym. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest jedynie do przekazania kwoty za transakcję uregulowanej przez Kupującego na rachunek bankowy Partnera.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy gwarancji na Produkty, zatem postępowanie reklamacyjne dot. procesu sprzedaży (niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego z Partnerem), jakości lub stwierdzonych wad Produktów będzie rozpatrywał bezpośrednio Partner, w sposób wskazany w regulaminie Sklepu internetowego.
 13. Partner zobowiązany jest do posiadania zgodnego z prawem regulaminu Sklepu internetowego oraz do bieżącej aktualizacji cen Produktów i dostępności Produktów w Sklepie internetowym, a także kosztów dostawy tych Produktów, tak aby Użytkownicy Serwisu internetowego mieli aktualne informacje podczas porównywania Produktów w Serwisie internetowym.
 14. Informacje dot. Produktów Partnera (w tym cen, kosztów dostawy) zamieszczane w Serwisie internetowym zamieszczane są jedynie przez Partnera i należą do Partnera. 
 15. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości związanych z transakcją zakupu Produktów Partnera prezentowanych w Serwisie internetowym, ich dostępności, czasu wysyłki, itp., Usługodawca będzie niezwłocznie przekierowywał Użytkowników bezpośrednio do Partnera. W przypadku rozbieżności o Produkcie będącym w ofercie Partnera pomiędzy informacjami prezentowanymi w Serwisie internetowym, a informacjami o nim prezentowanymi w Sklepie internetowym Partnera, wiążące dla użytkownika Serwisu internetowego i Partnera, są informacje o produkcie prezentowane w Serwisie internetowym.
 16. Zasady korzystania z Serwisu internetowego przez Kupujących wskazane są szczegółowo w regulaminie korzystania dostępnym na stronie www.hellosmart.pl

ROZDZIAŁ IV – WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE NALEŻNE USŁUGODAWCY:

 1. Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości ustalanej indywidualne, procentowo od ceny każdej sprzedaży Produktów Kupującemu pochodzącej z Serwisu internetowego. Prowizja należna Usługodawcy naliczana będzie tylko od ceny sprzedanych Produktów Partnera, bez kosztów transportu ponoszonych przez Kupującego.

Wynagrodzenie naliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę na rachunek bankowy nr: 76 1050 1100 1000 0090 8035 6034 w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury. Każdorazowo do faktury zamieszczony będzie raport dostępny dla Partnera po zalogowaniu się do Konta Partnera. 

 1. Usługodawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 2. powyżej widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT).
 2. W przypadku zwrotu Partnerowi Produktów przez Kupującego z powodu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia Usługodawcy drogą mailową na adres email: [email protected] dowodów zwrotu oraz oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wówczas Partnerowi przysługiwać będzie prawo do zwrotu naliczonej od takiego zakupu prowizji.
 3. Zwrot prowizji nastąpi przez potrącenie jej z prowizją należną Usługodawcy za kolejny okres rozliczeniowy lub w inny sposób uzgodniony przez strony.
 4. Faktura zamieszczona będzie na Koncie Partnera nie później niż do 5 dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, a o jej dostępności Partner zostanie powiadomiony komunikatem wysłanym na adres email Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera.

ROZDZIAŁ V – OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O WSPÓŁPRACY:

 1. Umowa o współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego dla każdej ze Stron.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o współpracy w trybie natychmiastowym w razie naruszenia istotnych warunków Umowy o współpracy, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu wyznaczonego stronie na zaniechanie naruszeń.
 3. Partner może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o współpracy wysyłając je w formie pisemnej na adres Usługodawcy, tj. Shopsmart Sp. z o.o. ul.Profesora Dr Mieczysława Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała lub wysyłając skan oświadczenia drogą mailową na adres: [email protected] 
 4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o współpracy wysyłając je w formie pisemnej lub droga mailową na adres Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera.

ROZDZIAŁ VI – POUFNOŚĆ:

 1. W okresie obowiązywania Umowy o współpracy oraz po jej rozwiązaniu Partner, jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkie informacji technicznych, handlowych i organizacyjnych dot. Serwisu internetowego, w szczególności dot. zasad współpracy objętych Umową o współpracy, nie ujawnione do wiadomości publicznej, a dotyczące Usługodawcy. Ponadto Partner przyjmuje do wiadomości, że przekazywane informacje stanowić będą własność Usługodawcy oraz tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, bez którego uprzedniej zgody nie będzie możliwe ich wykorzystywanie poza zakresem niezbędnym do wykonywania Umowy o współpracy.
 2. Partner oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 1. powyżej oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za ujawnienie informacji, o których mowa w ust. l albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy o współpracy.

ROZDZIAŁ VI – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, DANE OSOBOWE:

 1. Zabroniony jest dostęp do Serwisu internetowego oraz prezentowanych w nim treści w sposób zautomatyzowany, co w szczególności obejmuje wykorzystywanie robotów indeksujących, bootów i innych narzędzi, które umożliwiają korzystanie z Serwisu internetowego bez ingerencji Użytkownika.  
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Partnerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Partner proszony jest o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] . Partner proszony jest, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji o szczegółowe opisanie zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Partner zostanie poinformowany przez Usługodawcę na wskazany podczas rejestracji Konta Partnera adres email.
 4. Reklamacje dotyczące procesu sprzedaży (niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego z Partnerem za pośrednictwem Sklepu internetowego), jakości lub stwierdzonych wad Produktów będą składane przez Kupujących bezpośrednio do Partnera, w sposób wskazany w regulaminie Sklepu internetowego.
 5. Partner rejestrując Konto Partnera i/lub kontaktując się z Usługodawcą (mailowo, telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie internetowym) przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osoby kontaktowej ze strony Partnera, adresu, adres email. W przypadku kontaktu z Usługodawcą podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy o współpracy i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy lub zaoferowania Partnerowi usług, które świadczy Usługodawca. W przypadku rejestracji Konta Partnera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
 6. Administratorami danych osobowych Kupujących w zakresie zakupu i/lub zapłaty ceny za sprzedaż Produktów Partnera są Usługodawca, operator płatności, tj. PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza oraz Partner.
 7. Każdy z administratorów danych osobowych uprawniony jest do samodzielnego przetwarzania danych Kupującego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego, adres email, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP) w związku z wykonanie umowy sprzedaży lub niniejszej Umowy, jak i udostępniania posiadanych danych wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej przez Partnera z Kupującym.
 8. Udostępnianie danych osobowych Kupującego pomiędzy administratorami realizowana jest wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży Produktów, transakcji płatności lub realizacji Umowy o współpracy.
 9. Każdy z administratorów danych, także i Partner, ma obowiązek zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności prawa do dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.
 10. Partner zobowiązany jest do zabezpieczenia danych osobowych Kupujących przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia lub utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.
 11. Partner zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych Kupujących, w szczególności poprzez zastosowanie, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia RODO, środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe Kupujących uwzględniających stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Wdrożone przez Partnera środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu przetwarzanych danych osobowych Kupujących.

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia RODO oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu internetowego, w tym jego kompozycji i układu (layout) przysługują Usługodawcy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych, jednakże w takim przypadku informacja o przerwie technicznej zostanie zamieszczona w Serwisie internetowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Usługodawca dołoży także należytej staranności, aby planowane przerwy trwały możliwie najkrócej. W celu uniknięcia wątpliwości należy przyjąć, że planowane przerwy techniczne w świadczeniu usług nie będą traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonywania zobowiązania ze strony Usługodawcy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad działania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Partner zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, a dodatkowo Partnerzy otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres email wskazany przy rejestracji Konta Partnera). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Partner ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia Umowy o współpracy w trybie natychmiastowym. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Partnera do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o współpracy w każdym czasie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
 6. Wszelkie ewentualne spory dot. Umowy o współpracy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.       
   

BIelsko-Biała, dnia 2 października 2023 roku
© ShopSmart sp. z o.o. 2023

Twój koszyk w najlepszej cenie
Liczba ofert 3
Cena od 200,56zł

Hello!

Twój koszyk jest pusty

Znajdź produkty i zbuduj swój koszyk zakupów. Im więcej potrzebnych Ci produktów dodasz, tym bardziej ekonomiczne będą Twoje zakupy! Załatwisz je szybciej, a my znajdziemy dla Ciebie najtańszy koszyk i najwygodniejsze opcje dostawy.

Bądź Smart i zyskuj!

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje i korzyści. Odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy jak zrobić szybkie i tanie - mądre zakupy.

Zobacz jak to działa