Regulamin dla kupujących

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Z SERWISU INTERNETOWEGO  https://hellosmart.pl

obowiązujący od dnia 2.10. 2023 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Shopsmart Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000727525, NIP: 513-025-45-23, REGON 369960866, email: [email protected], nr tel. kontaktowego : +48, 791 110 266 codziennie w Dni robocze w godzinach: 8:00 – 16:00 (koszt połączenia wg stawek operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
 2. Serwis internetowy – wirtualna platforma internetowa poświęcona zdrowiu i urodzie (tzw. inteligentna porównywarka całościowa wartości koszyka wraz z transportem), prowadzona przez Usługodawcę w j. polskim pod adresem: https://hellosmart.pl umożliwiająca Dostawcom prezentację oferty Produktów będących w handlowej ofercie detalicznej ich Sklepu internetowego;
 3. Kupujący –  osoba fizyczna, która ukończyła 18. lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, także Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, także w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie internetowym lub nie posiadająca takiego Konta,  dokonująca transakcji zakupu Produktów oferowanych przez Dostawcę, na podstawie oferty zakupu złożonej Dostawcy za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu internetowego;
 5. Dostawca – przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP oraz prowadzący aktywny Sklep internetowy, zawierający z Kupującym umowę sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie internetowym do sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość, który zawarł z Usługodawcą umowę współpracy na zasadach ustalonych przez strony,
 6. Sklep internetowy – prowadzona przez Dostawcę lub inny podmiot na zlecenie Dostawcy strona internetowa zawierająca zorganizowany system informatyczny i umożliwiająca dokonywanie zakupu Produktów oferowanych przez Dostawcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 7. Produkt lub Produkty – oferowane przez Dostawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym Dostawcy produkty lub usługi z branży zdrowia i urody, które prezentowane są w poszczególnych kategoriach na podstronach Serwisu internetowego;
 8. Cena - cena brutto Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Kupującego; w przypadku Produktu dostępnego w Sklepach internetowych kilku Dostawców Cena określona jest w rozdziale Cena od – Cena do, i wówczas Cena od - to najniższa dostępna Cena, zaś Cena do - to cena najwyższa;
 9. Konto - narzędzie dostępne w systemie Serwisu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Kupującemu m.in. przeglądanie historii złożonych Dostawcom ofert, edycję danych Kupującego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 10. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 11. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Serwisie internetowym;
 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 13. Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 14. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 16. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 287. z późn. zm.);
 17. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis internetowy umożliwia Dostawcom prezentację Użytkownikom Serwisu internetowego oferty Produktów będących w handlowej ofercie detalicznej Sklepu internetowego Dostawcy oraz pośredniczy w usłudze płatniczej za nabywane u Dostawcy przez Kupujących Produkty Dostawcy za pomocą udostępnionego w Serwisie internetowym mechanizmu informatycznego – tzw. „Kup teraz”, umożliwiającego użytkownikom Serwisu internetowego złożenie Dostawcy oferty zakupu Produktów Dostawcy i opłacenie transakcji za pomocą operatora płatności elektronicznych PayPro Spółka Akcyjna, bezpośrednio ze strony Serwisu internetowego bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się przez Kupującego  w Sklepie internetowym Dostawcy. W przypadku niektórych Sklepów internetowych Serwis umożliwia jedynie zawarcie umowy sprzedaży z Dostawcą, a płatność następuje metodami dostępnymi w danym Sklepie internetowym bez pośrednictwa Serwisu internetowego,
 3. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące cen widocznych w Serwisie internetowym) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert (określone w art. 71 Kodeksu cywilnego) przez Kupujących skierowane bezpośrednio do Dostawcy. 
 4. Wszystkie podane w Serwisie internetowym Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. W Serwisie internetowym nie jest prowadzona żadna reklama Dostawcy, dane Dostawcy prezentowane są Kupującemu dopiero po wyborze koszyka Produktów, składającego się minimum 1 (jednego) Produktu.
 6. Niezależnie od tego czy Kupujący zamówi Produkty płacąc za pośrednictwem Serwisu internetowego, czy też bezpośrednio w Sklepie internetowym, Usługodawca rekomenduje Kupującym przed dokonaniem zakupu Produktów w Sklepie internetowym zapoznanie się z regulaminem Sklepu internetowego oraz ze szczegółowymi danymi i informacjami o Produkcie i danymi o Dostawcy - podmiocie prowadzącym Sklep internetowy, a także sprawdzenie dostępnych form płatności oraz sposobów i kosztów dostawy.
 7. Usługodawca nie jest sprzedawcą Produktów, ani stroną transakcji dokonywanych przez Kupujących, a jest jedynie podmiotem pośredniczącym w złożeniu oferty zakupu do Dostawcy, i/lub w transakcji zapłaty za sprzedaż Produktów pomiędzy Dostawcą, a Kupującym i nie ma wpływu na wykonanie umowy sprzedaży zawartej przez Dostawcę z Kupującym. Usługodawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu przez Kupującego zapłaty za transakcję obejmującą cenę Produktów oraz koszt ich dostawy przez Dostawcę zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) dni roboczego do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy Dostawcy, a także do przekazania Dostawcy danych osobowych Kupującego niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży Produktów Dostawcy.
 8. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu rękojmi, czy gwarancji na Produkty oraz nie odpowiada również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Dostawcę umowy sprzedaży dokonanej w Sklepie internetowym Dostawcy.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. W celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;              
  3. aktywne konto email;
  4. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  5. włączona obsługa niezbędnych plików cookies oraz skryptu Java.    
 11. Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza udostępnionego Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.
 12. Wykonując obowiązek informacyjny wskazany w art. 12. pkt.15) Ustawy konsumenckiej, Usługodawca informuje, że wobec braku kodeksu dobrych praktyk sprzedawców internetowych nie stosuje kodeksu, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.).

 

 ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na nieodpłatnym dla Użytkowników świadczeniu przez Usługodawcę następujących usług:
  1. umożliwienie Użytkownikom przeglądania treści zawartych w Serwisie internetowym, 
  2. wyszukiwanie Produktów wśród treści Serwisu internetowego,
  3. rejestracja Konta,
  4. przypomnienie Hasła do Konta,
  5. porównywanie wartości Produktów wraz z opcją najtańszej dostawy w Sklepach internetowych Dostawców,
  6. złożenie oferty zakupu Produktów w Sklepie internetowym,
  7. dokonania zakupu Produktów za pomocą udostępnionego w Serwisie internetowym mechanizmu informatycznego – tzw. „Kup teraz”, lub przejście do Sklepu internetowego celem dokonani zakupu bezpośrednio u Dostawcy,
  8. przesyłanie drogą mailową informacji handlowych, marketingowych (newsletter) od Usługodawcy.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym rozdziale, jest możliwe dla Użytkowników 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. Korzystanie z niektórych usług może wymagać zarejestrowania Konta w Serwisie internetowym.
 3. Użytkownik Serwisu internetowego ma możliwość dowolnego przeglądania poszczególnych podstron Serwisu internetowego bez konieczności rejestracji Konta, czy też podawania jakichkolwiek swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik, w celu wyszukania interesującego go Produktu, ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki dostępnej w Serwisie internetowym, wpisując np. nazwę towaru, model, frazę powiązaną z Produktem lub część nazwy Produktu.
 5. Do rejestracji Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika jedynie adresu email, który stanowić będzie Login do Konta oraz ustalenie unikatowego Hasła, a także akceptacja Regulaminu Serwisu internetowego. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.  Użytkownik może również możliwość założenia Konta w Serwisie internetowym i zalogowania się przy użyciu danych logowania wykorzystywanych przez Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook lub Google+ . Jeżeli Użytkownik kliknie podczas logowania przycisk z logo Facebook lub Google+  , zostanie przeniesiony do panelu logowania na Facebook lub Google+ , a po wprowadzeniu loginu i hasła do swojego konta w wybranym serwisie, za pomocą którego chce się logować w Serwisie, automatycznie powróci do Serwisu internetowego.
 6. Rejestracja Konta w Serwisie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło do Konta nie jest znane Usługodawcy. Konto jest niezbywalne. Usługodawca zaleca nieudostępnianie innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta. Posiadanie Konta w Serwisie internetowym pozwala na wygodniejsze korzystanie z Serwisu internetowego, tj. bez konieczności każdorazowego wpisywania danych osobowych, udział w akcji promocyjnej, czy konkursie, zależnie od warunków danej akcji czy konkursu.
 7. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 8. Dostępna w przypadku niektórych Produktów usługa „Kup Teraz”, umożliwia Kupującym nabywanie Produktów ze strony Serwisu internetowego bez konieczności rejestrowania się w Sklepie internetowym Dostawcy Produktu.
 9. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub też wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Usługodawcę na stronie Serwisu internetowego. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej subskrypcji newslettera. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konta, czy też subskrypcji newslettera oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w Serwisie internetowym, lub też kontaktując się w tej sprawie mailowo lub telefonicznie bezpośrednio z Usługodawcą.
 11. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą zostaje zawarta w chwilą dokonania pierwszej czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rejestracji Konta lub subskrypcji newslettera - do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta/subskrypcji newslettera.
 12. Przesyłając treści poprzez oferowane przez Usługodawcę nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania i wprowadzania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Usługodawca jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Usługodawcy. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 
 13. Użytkownicy nie mogą udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także udostępnianie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym. 

 

 ROZDZIAŁ IV – ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO:

 

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami o Produkcie prezentowanymi w Serwisie internetowym będącym w ofercie Dostawcy, a informacjami o Produkcie prezentowanymi w Sklepie internetowym Dostawcy, wiążące dla Użytkownika i Dostawcy, są informacje prezentowane w Serwisie internetowym.
 2. Zabroniony jest dostęp do Serwisu internetowego w sposób zautomatyzowany, co w szczególności obejmuje wykorzystywanie robotów indeksujących, bootów i innych narzędzi, które umożliwiają korzystanie z Serwisu internetowego bez osobistej ingerencji Użytkownika.  
 3. Aby złożyć ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie internetowym Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto.
 4. W celu złożenia oferty zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie internetowym Kupujący proszony jest o dokonanie następujących czynności:
 1. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, ilości zamawianego Produktu, kliknięcie ikonki „Dodaj do koszyka”,
 2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Produktów Kupujący powinien kliknąć „Kup teraz”, a potem wybrać sposób dostawy i sposób płatności za Produkty spośród prezentowanych w Serwisie internetowym, a następnie kliknąć „Przejdź dalej”; w przypadku niektórych Produktów w koszyku zakupów widoczny jest dodatkowy przycisk: „Przejdź do sklepu” umożliwiający Kupującemu przeniesienie się do Sklepu internetowego oraz dokonanie płatności za zamawiane Produkty bez pośrednictwa Usługodawcy, metodą wybraną przez Kupującego udostępnianą przez Dostawcę w Sklepie internetowym,
 3. jeśli Użytkownik korzysta z zakupu przy użyciu przycisku „Kup Teraz” - powinien podać swoje dane osobowe, może także wówczas dokonać rejestracji Konta i wyrazić wymagane zgody formalne, a w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Kupującego należy kliknąć „Zamawiam i płacę”.
 1. Składanie ofert na Produkty w Serwisie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia realizowane są przez Dostawców jedynie w Dni robocze.
 2. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę Kupującego złożoną Dostawcy co do zawarcia umowy sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał podczas składania oferty zakupu płatność z góry za pośrednictwem dostępnego w Serwisie internetowym serwisu płatności elektronicznych Przelwy24  PayPro Spółka Akcyjna , dokonuje zapłaty za Produkty i koszty ich dostawy na rachunek bankowy Usługodawcy, który niezwłocznie po wpływie należności przekazuje kwotę uregulowaną przez Kupującego do Dostawcy/Dostawców Produktów. W przypadku kliknięcia w przycisk: „Przejdź do sklepu”  płatność za zamawiane Produkty następuje bez pośrednictwa Usługodawcy - wybraną przez Kupującego metodą wybraną przez Kupującego udostępnianą przez Dostawcę w Sklepie internetowym.
 4. W przypadku płatności za zamówione przez Kupującego Produkty za pośrednictwem Usługodawcy (poprzez zakup przyciskiem „Kup teraz”) Kupujący otrzymuje z Serwisu internetowego następujące wiadomości email:
 1. potwierdzenie złożenia zamówienia w postaci automatycznie generowanej przez Serwis internetowy wiadomości mailowej z podziękowaniem za złożenie zamówienia, zawierającej m.in. datę zamówienia, opis Produktu (lub odnośnik do opisu Produktu w Serwisie internetowym), cenę i inne informacje dot. zamawianych Produktów;
 2. potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży przesyłane przez Dostawcę, tj. wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest przez Dostawcę po zweryfikowaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Dostawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 1. Do momentu kliknięcia przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z zamówienia.
 2. W przypadku zamówień Produktów opłacanych z góry, jeżeli Cena z kosztami dostawy nie zostanie uregulowana przez Kupującego w ciągu 7 dni od chwili złożenia oferty zakupu, Usługodawca anuluje złożoną ofertę, podobnie, jeżeli Dostawca nie przyjmie oferty Kupującego w ciągu 7 dni od złożenia oferty, oferta jest anulowana a uregulowana przez Kupującego kwota transakcji niezwłocznie zwracana przez Usługodawcę do Kupującego w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność.
 3. Dostępną w Serwisie internetowym formą płatności za Produkty i koszty ich dostawy jest przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy 24 PayPro Spółka Akcyjna, także przy użyciu BLIK, oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), bądź płatność przy odbiorze zamawianych Produktów.
 4. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Kupujący Produkty wybiera jako formę płatności płatność elektroniczną zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie wybiera bank obsługujący płatność. Po zalogowaniu się do banku albo wybraniu płatności poprzez bank obsługujący płatności BLIK, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Usługodawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący zostaje z powrotem przekierowany do Serwisu internetowego.
 5. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych poprzez system Przelewy 24  (https://www.przelewy24.pl/) prowadzona przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza

   Dane osobowe Kupującego przekazywane są spółce PayPro S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

 6. Wysokość kosztów dostawy Produktów zależy od sposobu dostawy Produktów wybranego przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący zamówił Produkty od różnych Dostawców, dostawa nastąpi od każdego Dostawcy osobno w terminie i na zasadach określonych przez Dostawcę zgodnie z regulaminem danego Sklepu internetowego, na adres wskazany przez Kupującego. Niektórzy Dostawcy umożliwiają odbiór osobisty Produktu, o tym oraz o adresie miejsca odbioru Kupujący zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia Produktów.
 7. Całkowity koszt zakupu Produktów (tj. cena Produktów koszty dostawy) widoczne są dla Kupującego podczas składania oferty zakupu Produktów, w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia oraz w zakładce „Moje konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.
 8. Treści ofert składanych przez Kupującego przy wykorzystaniu Serwisu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Serwisu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy sprzedaży. Każdy Kupujący, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich ofert na zawarcie umów sprzedaży przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym Serwisu internetowego określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści ofert sprzedaży są przechowywane przez system informatyczny do upływu okresu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę.
 9. W przypadku dokonywania płatności za zamówione Produkty po przejściu do danego Sklepu internetowego (przeniesienie następuje po kliknięciu w  trakcie zakupów w przycisk „Przejdź do sklepu”), wszelka korespondencja stron umowy sprzedaży odbywa się wyłącznie pomiędzy Kupującym, a Dostawcą, bez wiedzy i jakiegokolwiek udziału Usługodawcy.

 

 ROZDZIAŁ V - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ:

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji dot. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji o szczegółowe opisanie zgłaszanych zastrzeżeń, a także o wskazanie swojego adresu email do celów kontaktu.
 3. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę na wskazany adres email.
 4. Reklamacje dotyczące procesu sprzedaży (niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego z Dostawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego), jakości lub stwierdzonych wad Produktów należy składać bezpośrednio do Dostawcy, w sposób wskazany w regulaminie Sklepu internetowego, w którym Użytkownik dokonał zakupu Produktów.
 5. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).
 6. W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zwracając się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 6. nie przysługują Konsumentowi–Przedsiębiorcy.

 

 ROZDZIAŁ VI - ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Usługodawca informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną w zakresie utworzenia Konta, pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca otrzymał potwierdzenie rejestracji Konta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy dot. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą należy poinformować Usługodawcę mailowo na adres: [email protected] o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji mailowej o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za niezawartą. 
 6. Wszelkie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca powinien kierować bezpośrednio do Dostawcy, od którego otrzymał dany Produkt.

 

 ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik rejestrując Konto, i/lub składając ofertę zakupu Produktów, dokonując płatności w ramach usługi „Kup teraz” bez rejestracji Konta, i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera, i/lub kontaktując się z Usługodawcą (telefonicznie, mailowo, czy też za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie internetowym), i/lub korzystając z innych usług świadczonych przez Usługodawcę przekazuje mu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku złożenia oferty, dokonania płatności w ramach usługi „Kup teraz” bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu z Usługodawcą (telefonicznie, mailowo, czy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym), i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży/umowy o dokonanie płatności/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży/umowy o dokonanie płatności/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta, i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie Konta, newslettera jest Usługodawca. Administratorami danych osobowych Kupujących w zakresie zakupu i/lub zapłaty ceny za sprzedaż Produktów są Usługodawca, operator płatności, tj. Przelewy 24  ( https://www.przelewy24.pl/) prowadzona przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza oraz Dostawca. W przypadku przejścia przez Użytkownika do Sklepu internetowego (po kliknięciu w trakcie dokonywania zakupów w przycisk „Przejdź do sklepu”) – administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dostawca, a Usługodawca zaleca zapoznanie się z polityką prywatności danego Sklepu internetowego.
 4. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, sądom, organom ścigania, na ich żądanie. W razie dokonywania zakupu bezpośrednio w Sklepie internetowym dane osobowe Kupującego są udostępniane podmiotowi zarządzającemu tymże Sklepem internetowym w celu  zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Każdy z administratorów danych, także i Usługodawca, ma obowiązek zapewnienia Kupującemu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, w szczególności prawa do dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.
 6. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia lub utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.
 7. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

 ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu internetowego, w tym jego kompozycji i układu (layout) przysługują Usługodawcy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych, jednakże w takim przypadku informacja o przerwie technicznej zostanie zamieszczona w Serwisie internetowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Usługodawca dołoży także należytej staranności, aby planowane przerwy trwały możliwie najkrócej. W celu uniknięcia wątpliwości należy przyjąć, że planowane przerwy techniczne w świadczeniu usług nie będą traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonywania zobowiązania ze strony Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad działania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie internetowym, zaś Użytkownicy posiadający Konto lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres email wskazany przy rejestracji Konta lub subskrypcji newslettera). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
 7. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.       

Dnia, …….

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utworzenia Konta, subskrypcji newslettera czy innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 

 

…………………………………………….

adres email Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy

 

Shopsmart Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 12

adres email: [email protected]

z dopiskiem „odstąpienie od umowy”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie: ………………………………….. np.  Konta.

 

Umowa została zawarta z Shopsmart Sp. z o.o. w dniu ………….. roku.

……………………………………………………………………………………....

Data i podpis Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy

 

 

 

Twój koszyk w najlepszej cenie
Liczba ofert 3
Cena od 200,56zł

Hello!

Twój koszyk jest pusty

Znajdź produkty i zbuduj swój koszyk zakupów. Im więcej potrzebnych Ci produktów dodasz, tym bardziej ekonomiczne będą Twoje zakupy! Załatwisz je szybciej, a my znajdziemy dla Ciebie najtańszy koszyk i najwygodniejsze opcje dostawy.

Bądź Smart i zyskuj!

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje i korzyści. Odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy jak zrobić szybkie i tanie - mądre zakupy.

Zobacz jak to działa